CẬP NHẬT LỊCH TẬP HUẤN CHO TÂN SINH VIÊN K2020 – BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

CẬP NHẬT LỊCH TẬP HUẤN CHO TÂN SINH VIÊN K2020 – BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
_____________   _________________________
                     
THÔNG BÁO CẬP NHẬT MỚI
LỊCH TẬP HUẤN CHO TÂN SINH VIÊN K2020 – BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ – Tại cơ sở LINH TRUNG (Sáng: Từ 8g00 – 11g00; Chiều: Từ 13g00 – 16g00)

 

STT Ngành học Từ MSSV- Đến MSSV Số SV Số lớp Thời gian và địa điểm
Tập huấn phương pháp học chủ động (CEE)
Ngày tập huấn/Phòng tập huấn
CN – Ngày 08/11/2020 CN – Ngày 15/11/2020 CN – Ngày 22/11/2020
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Sinh học tất cả SV 182 1         E203 E203
2 Công nghệ Sinh học (1) 2018002 -> 2018268 135 2         E204 E204
3 Công nghệ Sinh học (2) 2018269 -> HẾT 132         E205 E205
4 Hoá học (1) 2014004 -> 2014294 150 2         E303 E303
5 Hoá học (2) 2014295 -> HẾT 146         E304 E304
6 Khoa học Vật liệu tất cả SV 86 1 E203 E203        
7 Công nghệ Vật liệu tất cả SV 39    
8 Địa chất học tất cả SV 20    
9 Kỹ thuật địa chất tất cả SV 4    
10 Khoa học Môi trường tất cả SV 69 1 E204 E204        
11 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường  tất cả SV 72    
12 Toán học (1) 2011002 -> 2011229 126 2 E205 E205        
13 Toán học (2) 2011230 -> HẾT 126 E303 E303        
14 Khoa học dữ liệu tất cả SV 112 1 E304 E304        
15 Vật lý học tất cả SV 96 1     E202 E202    
16 Hải dương học tất cả SV 8
17 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (1) 2020003 -> 2020237 165 2     E204 E204    
18 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (2) 2020238 -> HẾT 165     E205 E205    
19 Kỹ thuật hạt nhân tất cả SV 35 1     E303 E303    
20 Vật lý y khoa tất cả SV 71    
* Lưu ý:  
1. Sinh viên dự đầy đủ tập huấn và thực hiện khảo sát sẽ được cộng điểm rèn luyện. Sinh viên ký tên điểm danh vào danh sách.
2. Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin chương trình đại trà: sinh viên tập huấn theo thông báo của Khoa CNTT.  
                     
        TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2020  
        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO