Cập nhật thông tin cá nhân của viên chức, người lao động

Cập nhật thông tin cá nhân của viên chức, người lao động

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Thực hiện Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/02/2021 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật thông tin (mới nhất) của người tham gia Bảo hiểm xã hội;

Sau khi có đầy đủ cơ sở dữ liệu, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động để viên chức và người lao động kiểm tra quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội thay cho việc phát tờ rời Bảo hiểm xã hội hàng năm như trước đây.

Đề nghị các đơn vị triển khai để viên chức và người lao động cập nhật thông tin cá nhân theo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsSGe54G9VbGj3-Th8pFWR2abYntRUVas3QVMfVErZqxKt6A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 . Thời gian cập nhật: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 12/4/2021.

Sau thời gian trên trường sẽ tổng hợp thông tin gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trân trọng./.