CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2022

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS  TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-KHTN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Giáo sư cơ sở ngày 22 tháng 7 năm 2022 về việc họp rà soát hồ sơ, xem xét kết quả thẩm định của các chuyên gia để cho ý kiến kết luận ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Ngành / Chuyên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét đạt chuẩn Giáo sư / Phó Giáo sư cho các ứng viên.

Nay Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công khai kết quả như sau:

1. Ứng viên được tín nhiệm và đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 2022

 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

GS/PGS

1

Nguyễn Thanh Bình

PGS

Công nghệ thông tin

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

2

Lê Nguyễn Hoài Nam

PGS

Công nghệ thông tin

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

3

Nguyễn Văn Vũ

PGS

Công nghệ thông tin

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

4

Huỳnh Lê Thanh Nguyên

PGS

Hóa Học và Công nghệ thực phẩm

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

5

Đoàn Lê Hoàng Tân

PGS

Hóa Học và Công nghệ thực phẩm

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

12/12/13

6

Nguyễn Công Tránh

PGS

Hóa Học và Công nghệ thực phẩm

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

7

Bùi Chí Bảo

PGS

Sinh học

Khoa Y, ĐHQG-HCM

12/12/13

8

Nguyễn Minh Hiệp

PGS

Sinh học

Viện Nghiên cứu hạt nhân

12/12/13

9

Vũ Bích Ngọc

PGS

Sinh học

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

10

Đào Văn Dương

PGS

Toán học

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

12/12/13

11

Phạm Kim Ngọc

PGS

Vật lý

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

12

Phạm Văn Việt

PGS

Vật lý

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

12/12/13

 

 

2. Ứng viên không đủ điều kiện để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS: Các tiêu chuẩn không đạt (được quy định tại Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 đối với chức danh GS) của ứng viên Nguyễn Thị Ngọc Ẩn:

– Thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên trong 3 năm cuối (điểm a khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 4 và khoản 2 Điều 5)

– Công bố khoa học (điểm b khoản 4 Điều 5 và khoản 8 Điều 5)

– Hướng dẫn chính nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ (khoản 7 Điều 5)

– Sách chuyên khảo (khoản 5 Điều 5 và điểm c khoản 9 Điều 5)

3. Thời gian công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở từ 26/7/2022 đến 11/8/2022.