Công văn số 32 và 35 của Hội đồng giáo sư nhà nước