CV số: 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 V/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020