CV số 78/HĐGSNN ngày 29/05/2020 v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg