Đăng ký môn học học phần 2 lớp cao học khóa 2017 (đợt 1 + đợt 2) có cập nhật môn mới

Đăng ký môn học học phần 2 lớp cao học khóa 2017 (đợt 1 + đợt 2) có cập nhật môn mới

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2)

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị tất cả học viên cao học khóa 27 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

Thời gian đăng ký: từ ngày 28/3/2018 đến 30/3/2018.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (file đính kèm)

Học phí khóa 2017 sẽ đóng từ ngày 9-11/5/2018

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Lê Đức Phúc