Danh sách Cán bộ hỗ trợ học online (update)

Danh sách Cán bộ hỗ trợ học online (update)
Từ ngày 10/5 Trường chuyển sang hình thức dạy online. Trong quá trình học nếu gặp vấn đề về kỹ thuật, sinh viên liên hệ cán bộ hỗ trợ để giải quyết. Phòng Đào tạo cung cấp thông tin về cán bộ hỗ trợ trong file đính kèm.
Phòng Đào tạo sẽ hỗ trợ đối với các học phần thuộc giai đoạn đại cương của khóa 2019. Các học phần thuộc giai đoạn cơ sở ngành và chuyên ngành, sinh viên liên hệ với cán bộ hỗ trợ của Khoa (Sheet: DSCB Hỗ trợ).