Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng – tháng 11/2023 (update)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng – tháng 11/2023 (update)

Phòng Đào tạo lưu ý sinh viên các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp. SV sẽ chịu trách nhiệm nếu sai thông tin trong danh sách chính thức.
  • SV không thấy tên trong danh sách tốt nghiệp, xem file DS chưa đủ điều kiện TN.
  • Một số SV hồ sơ chưa hợp lệ cần phải bổ sung cho đầy đủ mới được cấp bằng (xem file DSSV thiếu giấy tờ).

Phòng Đào tạo lưu ý sinh viên các vấn đề sau: