Điều chỉnh TKB môn TH Hóa đại cương 1, lớp 19HOH2, 19HOH3

Điều chỉnh TKB môn TH Hóa đại cương 1, lớp 19HOH2, 19HOH3
THÔNG BÁO
 
Sinh viên lớp 19HOH2, 19HOH3 xem lại kết quả đăng ký học phần HK2/2019-2020 trên portal do có điều chỉnh đăng ký học phần và thời khóa biểu môn CHE00081- Thực hành Hóa ĐC 1.
Nếu sinh viên bị trùng lịch học môn Thực hành Hóa ĐC 1 và môn khác thì sinh viên điều chỉnh ĐKHP môn khác theo thời gian đã thông báo trên thông báo ĐKHP HK2/2019-2020.