DS Thầy/Cô hỗ trợ học online HK2/2021-2022

DS Thầy/Cô hỗ trợ học online HK2/2021-2022
Thông báo này dành cho các học phần thuộc giai đoạn đại cương của khóa 2021 trở về trước.
Các học phần thuộc giai đoạn cơ sở ngành và chuyên ngành, sinh viên liên hệ với cán bộ hỗ trợ của Khoa (thông tin liên hệ trong file đính kèm trong Sheet: DSCB Hỗ trợ)