DSSV Hoàn tất chương trình tháng 12/2021

DSSV Hoàn tất chương trình tháng 12/2021

Phòng đào tạo thông báo các sv sau đã đủ điều kiện hoàn tất chương trình T12/2021. Riêng hai bạn mssv 1517108 và 1717184 phải nộp đơn xin học lại để được xét HTCT.

Mãsv Ghi chú 1 Ghi chú 2
1517108 đã hoàn tất chương trình, Đã ngưng học[BITHOIHOC] SV làm đơn học lại để được xét HTCT
1617180 đã hoàn tất chương trình  
1717032 đã hoàn tất chương trình  
1717184 đã hoàn tất chương trình, Đã ngưng học[XINNGHI1HK] SV làm đơn học lại để được xét HTCT
1717190 đã hoàn tất chương trình