DSSV thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 01/12/2019

DSSV thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 01/12/2019
1/Sinh viên phải mang theo thẻ SV hoặc CMND khi vào phòng thi (SV không có thẻ sẽ không được dự thi)
2/Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ghi trên danh sách thi 15 phút, sinh viên đi trễ sẽ không được dự thi.
3/Sinh viên đem theo viết chì  2B để làm bài thi trắc nghiệm, viết bic xanh để ghi thông tin cá nhân.