DSSV tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt tháng 12/2021 (update)

DSSV tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt tháng 12/2021 (update)

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm.

Lưu ý:

– SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp. Lưu ý phải xem thêm “DSSV THIEU HO SO” để bổ sung thêm hồ sơ mới được cấp bằng tốt nghiệp.

– SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file “DSSV CHUA DU DKTN”, để biết môn học còn nợ.