Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2020

Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2020

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích hàng năm đối với viên chức và người lao động, nay Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo danh sách dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2020.

Đề nghị đơn vị thông báo đến viên chức, người lao động rà soát thông tin theo danh sách đính kèm, nếu có sai sót vui lòng gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn (chuyên viên phụ trách: Nguyễn Lê Tường Vi) trước 16 giờ ngày 30/11/2020 để kiểm tra.

Thông tin chi tiết được đăng tại http://hr.hcmus.edu.vn.

Trân trọng./.