Giờ học tại cơ sở Linh Trung

Giờ học tại cơ sở Linh Trung

Giờ học tại cơ sở Linh Trung như sau:

Tiết bắt đầu Giờ bắt đầu Buổi
1 7 giờ 30 Sáng
2 8 giờ 20 Sáng
3 9 giờ 20 Sáng
3.5 9 giờ 45 Sáng
4 10 giờ 10 Sáng
5 11 giờ 10 Sáng
6 12 giờ 30 Chiều
7 13 giờ 20 Chiều
8 14 giờ 20 Chiều
8.5 14 giờ 45 Chiều
9 15 giờ 10 Chiều
10 16 giờ 10 Chiều