Kế hoạch giảng dạy và học tập đối với tân sinh viên khóa tuyển 2021 bậc đại học hệ chính quy HK1/2021-2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập đối với tân sinh viên khóa tuyển 2021 bậc đại học hệ chính quy HK1/2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

           Số: 193/ TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2021

 THÔNG BÁO

(Về kế hoạch giảng dạy và học tập đối với tân sinh viên khóa tuyển 2021

bậc đại học hệ chính quy các chương trình

trong học kỳ 1 năm học 2021-2022).

        Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến tân sinh viên khóa tuyển 2021 bậc đại học hệ chính quy các chương trình về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:  

   1. Hình thức giảng dạy đối với sinh viên các chương trình (Đại trà, Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp)

     Trường sẽ đồng loạt triển khai giảng dạy theo hình thức trực tuyến từ đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022. Do đó, sinh viên sẽ không đến Trường trong thời gian này. Hình thức triển khai giảng dạy chi tiết theo loại học phần sẽ thực hiện như sau:

  • Đối với phần giảng dạy lý thuyết: áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến từ đầu học kỳ cho đến khi có thông báo mới. Khi có lệnh của các cấp chính quyền Nhà nước/địa phương cho phép sinh viên được trở lại trường học tập, Trường sẽ dành ít nhất 02 tuần lễ cho sinh viên có thời gian chuẩn bị quay trở lại Trường.
  • Đối với phần thực hành/thực tập với yêu cầu sinh viên phải đến Trường học trực tiếp: hiện nay chưa triển khai, sinh viên chờ Trường thông báo sau. Trường hợp các phần thực hành trên máy tính, nếu có điều kiện triển khai học online thì giảng viên sẽ cho sinh viên học theo hình thức này (sinh viên sẽ được Khoa hoặc giảng viên thông báo cụ thể trong thời gian học).

   2. Các nội dung chi tiết được triển khai như sau:

     2.1 Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà

       a/ Các mốc thời gian được triển khai như sau: 

STT

Ngày

Nội dung thực hiện

1

20/9/2021

Xem Thông báo kiểm tra anh văn đầu vào.

2

27/9/2021

Xem Hướng dẫn làm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến Anh văn đầu vào.

3

12giờ thứ 7 ngày 02/10/2021

Xem lịch kiểm tra chi tiết Anh văn đầu vào trên website trường: https://hcmus.edu.vn/daotao, chọn mục Thông báo, chọn file: “Xem danh sách thi tiếng Anh văn đầu vào – Khóa 2021″.

4

03/10/2021

Sinh viên dự kiểm tra Anh văn đầu vào (giờ thi theo danh sách thi chi tiết). Sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra thì nộp đơn xin miễn học và không tham gia dự thi.

5

17g00 ngày 03/10/2021

 Xem thời khóa biểu cá nhân trên Portal: https://portal.hcmus.edu.vn (trong Kết quả ĐKHP).

6

 04/10/2021

Bắt đầu HK1/2021-2022

7

 06/10/2021

 Xem kết quả thi Anh văn đầu khóa trên website trường.

8

 08/10/2021

 Xem thời khóa biểu học phần Anh văn trên Portal: https://portal.hcmus.edu.vn (trong Kết quả ĐKHP)

9

 11/10/2021

Bắt đầu HK1/2021-2022 các môn Anh văn

10

Trong hai tuần lễ đầu kể từ ngày 11/10/2021

 – SV phải thường xuyên theo dõi thông báo trên https://hcmus.edu.vn/daotao.
 – SV theo dõi thời khóa biểu trên Portal để nắm thông tin trong trường hợp đổi TKB.
 – SV các lớp chương trình đặc biệt gồm Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt – Pháp: xem TKB học trên website Khoa.

        b/ Sinh viên chuẩn bị khi tham gia học trực tuyến:

  Cài phần mềm sử dụng Zoom: https://zoom.us/download

     2.2 Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến và Việt – Pháp: Sinh viên theo dõi các thông báo và thời khóa biểu học chi tiết trên trang thông tin điện tử của Khoa phụ trách đào tạo.

Lưu ý:

  1. Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.
  2. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất./.

 

                                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            (Đã ký)

Nơi nhận:                                                                                           

  • BGH (để báo cáo);
  • Như trên (để thực hiện);
  • Lưu: VT, PĐT.

                                                                                                                       Trần Lê Quan