Kế hoạch học tập GDQP và tổ chức biên chế lớp đối với chương trình đề án ngành CNTT K2020

Kế hoạch học tập GDQP và tổ chức biên chế lớp đối với chương trình đề án ngành CNTT K2020

Sinh viên xem thông báo của TTGDQP về kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên nội trú 100% tại Trung tâm. Những em nào có nhu cầu ở ngoại trú thì ngày đầu tiên  tổ chức biên chế đăng ký với Giáo viên chủ nhiệm để được ở ngoại trú.