Kế hoạch học tập Thể dục 2 thuộc HK2/2020-2021

Kế hoạch học tập Thể dục 2 thuộc HK2/2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số:183/KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm2021

 THÔNG BÁO

(Về tiếp tục kế hoạch giảng dạy học phần Thể dục 2

của học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học

hệ chính quy chương trình đại trà các khóa tuyển 2020 trở về trước)

             Hiện nay, sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà các khóa tuyển 2020 trở về trước chưa hoàn thành học phần Thể dục 2 được tổ chức trong HK2/2020-2021 do dịch bệnh Covid-19. Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành các học phần Thể dục cho sinh viên đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trung Tâm Thể dục Thể Thao ĐHQG-HCM đã xây dựng chương trình học theo phương thức trực tuyến, sinh viên sẽ được học và thực hành tại nhà theo hướng dẫn của giảng viên.

            Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên về kế hoạch triển khai giảng dạy học phần Thể dục 2 theo nội dung trên với tinh thần tự nguyện tham gia như sau:

     1. Về việc tổ chức lớp: Lịch dạy và học sẽ tổ chức vào tối thứ 5 hàng tuần, từ 17g30 đến 20g00, bắt đầu từ ngày 23/9/2021.

  1. Về công cụ tổ chức lớp trực tuyến: Sử dụng ứng dụng Zoom để tổ chức lớp học trực tuyến; Phần mềm Moodle quản lý sinh viên, bài giảng.
  2. Các mốc thời gian thực hiện:

Ngày 16-18/09/2021: Sinh viên xem danh sách lớp và xác nhận môn học theo thông báo trên website Trường tại www.hcmus.edu.vn -> Đào tạo đại học – cao đẳng -> Thông báo đại học chính quy.

Ngày 21-23/09/2021: Sinh viên vào hệ thống Moodle xem danh sách lớp đã phân nhóm và tài khoản Zoom.

Ngày 23/09/2021: Tiến hành dạy và học buổi đầu tiên.

     4. Thông tin cán bộ hỗ trợ môn học:

Cô Võ Thị Mỹ Hạnh, Chuyên viên Trung tâm Thể dục Thể thao, ĐHQG-HCM, SĐT: 098.2295.771, email: vtmhanh.tttdtt@vnuhcm.edu.vn

Lưu ý:  Sinh viên xem hướng dẫn vào Moodle trong file đính kèm. Thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất./

                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

Nơi nhận:                                                                                                                                           

  • BGH (để báo cáo);
  • Như trên (để thực hiện);
  • Lưu: VT, PĐT.

                                                                                                                  Trần Lê Quan