Kế hoạch học tập và thi trong tháng 5 năm 2021

Kế hoạch học tập và thi trong tháng 5 năm 2021

 THÔNG BÁO

(Về kế hoạch học tập và thi đối với người học,

sinh viên bậc cao đẳng, đại học  trong tháng 5 năm 2021)

 

      Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng các hoạt động dạy và học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

       Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại công văn số 77/KHTN-TCHC  ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19,

       Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy của các chương trình bắt đầu thực hiện nội dung các quy định dưới đây từ ngày 10/05/2021 cho đến khi có thông báo mới, các quy định như sau:

I. BẬC CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC

    1. Về hoạt động giảng dạy và học tập trong HK2/2020-2021

      a/ Đối với sinh viên cao đẳng, đại học chính quy các chương trình đại trà và Liên thông

         – Đối với phần giảng dạy lý thuyết: chuyển hình thức giảng dạy – học tập trực tiếp tại Trường sang hình thức giảng dạy trực tuyến (online) đối với các lớp lý thuyết của sinh viên cao đẳng, đại học thuộc tất cả các chương trình. Sinh viên chuẩn bị khi tham gia học trực tuyến:

Tài khoản dành cho các lớp học sẽ được giảng viên hoặc các thành viên hỗ trợ gửi cho sinh viên qua email sinh viên.

       – Đối với phần thực hành/thực tập: tạm dừng thực hành/thực tập từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới. Trường hợp các phần thực hành tin học, nếu có điều kiện triển khai học online thì giảng viên có thể cho sinh viên tiếp tục học theo hình thức này (sinh viên sẽ được Khoa hoặc giảng viên thông báo cụ thể sau thông báo này).

      – Đối với học phần khác (seminar chuyên ngành/khóa luận tốt nghiệp/seminar tốt nghiệp…): sinh viên và giảng viên trao đổi thông tin theo hình thức trực tuyến, phần thực hành/thực tập tại phòng thực hành/thí nghiệm nếu giảng viên cho sinh viên tiếp tục thực hiện thì sinh viên và các thành viên tham gia phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Nhà nước, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế (sinh viên sẽ được Khoa hoặc giảng viên thông báo cụ thể sau thông báo này).

      b/ Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp: sinh viên theo dõi chi tiết trên trang thông tin điện tử của Khoa phụ trách đào tạo.

     2. Về việc học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên khóa 2020 các chương trình đại trà, chất lượng cao và Việt – Pháp (ngoại trừ ngành Công nghệ thông tin): Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh sẽ chịu trách nhiệm thông báo đến sinh viên.

    3. Về việc tổ chức thi cuối học kỳ 2/2020-2021 đối với các chương trình: sinh viên tiếp tục thi theo lịch đã công bố, Trường sẽ tổ chức đảm bảo về giãn cách, yêu cầu cán bộ coi thi, sinh viên và các thành viên tham gia phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Nhà nước, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Sinh viên theo dõi lịch thi trên website Phòng Khảo thí & ĐBCL của Trường ĐH KHTN.

II. ĐỐI VỚI BẬC SAU ĐẠI HỌC

     – Các hoạt động giảng dạy và học tập đối với học viên bậc sau đại học sẽ chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo.

     – Riêng các Hội động bảo vệ luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ đã có lịch làm việc thì làm việc bình thường, tuân thủ đúng các biện pháp phòng dịch.

 Lưu ý:

  1. Trong thời gian này, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
  2. Thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu (khi có thông báo).
  3. Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất./.

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  – Như trên (để thực hiện);

  – Lưu: VT, P.ĐT;