Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A, Năm học 2023-2024

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A, Năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2023-2024 thực hiện theo thông báo ra ngày 04/3/2024 như sau:

1.Danh sách đăng ký: DSSV đăng ký SHCD Cuối khóa 2324

2. Địa điểm và thời gian học:  Sinh viên xem thông tin chi tiết lớp học mình đã đăng ký theo file danh sách phía trên

Chuyên đề B: Sinh viên xem thông tin chi tiết lịch trên web Khoa.

Lưu ý:  Riêng sinh viên khoa Công nghệ Thông tin sẽ sinh hoạt theo lịch riêng của Khoa (Khoa sẽ thông báo lịch cụ thể sau).

3. Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước giờ học 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

Sinh viên tham gia chuyên đề của khoa sẽ được điểm danh theo phương thức do khoa quy định. Danh sách sẽ được chuyển về P.CTSV để đánh giá Điểm rèn luyện cho sinh viên.

  • Lưu ý:

+ Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+ Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+ Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+ Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:

  • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024).
  • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).