Kết quả đăng ký tham gia chương trình “Chạy vì trái tim” 2017

Kết quả đăng ký tham gia chương trình “Chạy vì trái tim” 2017

1. Thời gian, địa điểm, vị trí tập trung:

  • Thời gian:  6:00 -11:00am Ngày 12/11/2017
  • Địa điểm:  Đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Khu đô thị Celadon City 
  • vị trí tập trung:

 

2. Công tác điểm danh:

Các sinh viên tham gia chương trình liên hệ với Trưởng nhóm để điểm danh (Nguyễn Lê Tấn Huy, 01654243311)

3. Danh sách các sinh viên đã đăng ký

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/305/2017-10-%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20tham%20gia%20Ch%E1%BA%A1y%20v%C3%AC%20tr%C3%A1i%20tim%202017-L2.pdf{/aridoc}