Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021 như sau:

1/ Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021 được thông báo riêng đến từng viên chức  tại địa chỉ web: http://hr.hcmus.edu.vn/

2/  Đăng nhập sử dụng email chính thức do Trường hay đơn vị cấp để xem kết quả của cá nhân. Trong trường hợp quên mật khẩu, đề nghị liên hệ Ban quản lý mạng của Trường (netadmin@hcmus.edu.vn).

3/ Viên chức có ý kiến thắc mắc về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021 đề nghị báo về Phòng Tổ chức – Hành chính (CV Võ Thị Thùy Dương, email: vttduong@hcmus.edu.vn) từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022 (theo mẫu đính kèm).