Kết quả tham gia lớp Kỹ năng mềm theo đề án ĐHQG-HCM 2017