Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2020 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2020 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-KHTN ngày 18/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ kết quả ý kiến của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tại biên bản ngày 29 tháng 01 năm 2021;

Nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công khai kết quả như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

 Nguyễn Thị Thanh Mai

GS

Hóa học

23/23/23

2

 Lê Tiến Khoa

PGS

Hóa học

23/23/23

3

 Trương Hải Nhung

PGS

Sinh học

23/23/23

4

 Trần Duy Tập

PGS

Vật lý

23/23/23

Các ý kiến (nếu có), xin liên hệ Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính.

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, Hiệu trưởng ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm.

Trân trọng./.