Kết quả xét các chế độ chính sách HK1/17-18

Kết quả xét các chế độ chính sách HK1/17-18

– Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí (các sinh viên khóa 2017 được miễn giảm học phí sẽ được hoàn tiền vào tháng 01/2018): xem file đính kèm

– Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội: xem file đính kèm

– Danh sách sinh viên được xét chính sách sinh viên dân tộc thiểu sổ: xem file đính kèm

– Danh sách sinh viên được xét chính sách sinh viên khuyết tật: xem file đính kèm

Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển tiền Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật vào ngày 17/11/2017, các sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN