Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/17-18

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/17-18

– Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí (sinh viên được miễn giảm trực tiếp trên học phí): xem file đính kèm

– Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội: xem file đính kèm

– Danh sách sinh viên được xét chính sách sinh viên dân tộc thiểu sổ: xem file đính kèm

– Danh sách sinh viên được xét chính sách sinh viên khuyết tật: xem file đính kèm

Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển tiền Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật vào ngày 16/5/2018, các sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN