Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/19-20

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/19-20

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí (trừ trực tiếp vào số tiền học phí): Xem file đính kèm

2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật: Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

Danh sách Trợ cấp xã hội

Chính sách sinh viên khuyết tật

Chính sách sinh viên dân tộc thiểu số