Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2018-2019

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2018-2019

Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2018-2019 

 

1. Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội: Xem file đính kèm

2. Danh sách sinh viên được hưởng chính sách sinh viên dân tộc thiểu số: Xem file đính kèm

3. Danh sách sinh viên được hưởng chính sách sinh viên khuyết tật: Xem file đính kèm

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN