Kết quả xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 3/2018

Kết quả xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 3/2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4  năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018  

bậc Đại học hệ chính quy)

  

Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong các file đính kèm thông báo này.
  2. Sinh viên kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách đã được niêm yết (họ tên, ngày sinh, hạng tốt nghiệp….). Trường hợp sai bất cứ thông tin nào, sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo đề nghị điều chỉnh lại thông tin.
  3. Đối với sinh viên không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đề nghị xét bổ sung.
  4. Sinh viên nộp đơn điều chỉnh thông tin tốt nghiệp hoặc khiếu nại về danh sách tốt nghiệp trước ngày 06/4/2018.
  5. Sinh viên xem lại danh sách tốt nghiệp cập nhật mới vào ngày 12/4/2018.

                                                                                                                       

                                                                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG