(KHẨN)- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HĐTĐKT (2017-2018) – NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC

(KHẨN)- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HĐTĐKT (2017-2018) – NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC

THÔNG BÁO

(KHẨN)- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HĐTĐKT (2017-2018) – NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: Thầy/cô Lãnh đạo đơn vị

 

Phòng TCHC kính chuyển đến Thầy cô kết quả xét Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của ĐHQG-HCM gồm 4 file đính kèm gồm:

1/ QĐ công nhận tập thể đạt danh hiệu LĐXS cấp ĐHQG-HCM năm học 2017-2018.

2/ Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM.

3/ QĐ công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG-HCM năm học 2017-2018.

4/ CV1944 V/v thông báo kết quả họp HĐ TĐKT và danh sách tập thể cá nhân được ĐHQG-HCM đề nghị xét khen thưởng cấp trên (cấp Bộ và cấp Nhà nước).

Kính đề nghị Thầy cô lãnh đạo thông báo để CBVC của đơn vị biết. Đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp nhà nước (danh sách đính kèm trong CV 1944) hoàn tất hồ sơ báo cáo thành tích theo mẫu quy định, sử dụng font Time NewRoman, size 14 (file đính kèm).

Hồ sơ gồm:

– Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể (cấp Bộ: 03 bộ; Bằng khen Thủ tướng: 05 bộ; Huân chương các loại: 06 bộ).

– Bản tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể (01 bộ).

 Đề nghị các tập thể và cá nhân cập nhật bổ sung thêm vào báo cáo thành tích trước đây các danh hiệu TĐ-KT đã đạt được trong năm học 2017-2018 cấp ĐHQG-HCM, cấp Trường vào báo cáo thành tích khen thưởng cấp cao hơn.

– Chiến sĩ thi đua cơ sở: QĐ số 1387/QĐ-KHTN ngày 01/8/2018;

– Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM:QĐ số1223/QĐ-ĐHQG ngày 10/10/2018;

– Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG-HCM: QĐ số 1224/QĐ-ĐHQG ngày 10/10/2018;

– Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM: QĐ số 1225/QĐ-ĐHQG ngày 10/10/2018;

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải được thực hiện đúng theo mẫu quy định, trong báo cáo cần nêu rõ sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp và đề tài nghiên cứu khoa học.

Cuối báo cáo thành tích, phần ký xác nhận của ĐHQG-HCM thầy cô ghi giúp

                     TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

               

 

                    Lâm Tường Thoại 

 

(thay cho ông Trần Anh Cường như trước đây) 

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể và cá nhân gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (B06) bằng văn bản và file (nvduy@hcmus.edu.vn) trước 17 giờ ngày 16/10/2018 để tổng hợp và gởi về ĐHQG. Sau thời hạn trên, ĐHQG-HCM không thụ lý các báo cáo thành tích nộp trễ hạn.

3 File quyết định Qúy Thầy/Cô vui lòng vào Portal  mục Văn bản/Biểu mẫu xem.

Trân trọng./.