Kiểm tra giữa kỳ môn Phương pháp toán cho tin của lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khóa 2017