LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/05/2022 đến 06/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/05/2022 đến 06/05/2022)

THỨ HAI NGÀY 02/05/2022

 

Nghỉ Lễ theo quy định

                  

THỨ BA NGÀY 03/05/2022

 

Nghỉ Lễ theo quy định

                  

THỨ TƯ NGÀY 04/05/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 05/05/2022

 09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 06/05/2022

08:30

Cả ngày

Họp nhóm Báo cáo tự đánh giá cấp Trường định kỳ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: