LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/10/2017 đến 07/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/10/2017 đến 07/10/2017)

THỨ HAI NGÀY 02/10/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 03/10/2017

09:00

Trao đổi hợp tác với doanh nghiệp ĐKSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn tổ chức DAAD (Đức)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

THỨ TƯ NGÀY 04/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

10:00

Họp Đảng ủy BGH

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 05/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Duyệt quyết toán năm 2016

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHTC-ĐHQG chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

08:30

Trao giải thưởng Lê Văn Thới

Địa điểm: Giảng đường 1

15:30

Sinh hoạt CLB Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  06/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Duyệt quyết toán năm 2016

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHTC-ĐHQG chuẩn bị)


THỨ BẢY NGÀY  07/10/2017

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Tuấn Duy

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: