LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/04/2023 đến 09/04/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/04/2023 đến 09/04/2023)

THỨ HAI NGÀY 03/04/2023

08:30 Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (TS. Trần Thị Như Hoa)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:30 Họp BTC hội thảo Luật Đất đai

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

THỨ BA NGÀY 04/04/2023  

08:00 Ký kết với Bosch

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

08:30 Hội thảo khai thác sở hữu trí tuệ của Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành SHTN – Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00 Triển khai vận hành chương trình liên thông ĐH – ThS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 05/04/2023  

07:30

Cả ngày

Đoàn kiểm tra NAFOSTED làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC + KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/04/2023  

 15:00 Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Đào Nguyên Khôi)

Địa điểm: Phòng F.200 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/04/2023  

08:00 Hội thảo “Cơ chế dịch chuyển đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”

Địa điểm: Hội trường I (Ban KHCN chuẩn bị).

08:30 Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (GS.TS. Lê Văn Hiếu)

Địa điểm: Phòng F.112A (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00 Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 08/04/2023 

09:00 Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Trần Cao Vinh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 09/04/2023 

09:00 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trần Ngọc Thạch, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: