LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/09/2018 đến 08/09/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/09/2018 đến 08/09/2018)

THỨ HAI NGÀY 03/09/2018

Cả ngày

Nghỉ Lễ 2/9 theo quy định

 

THỨ BA NGÀY 04/09/2018

08:00

Họp phòng QHQT-QLDA tháng 9/2018

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 05/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Kiểm tra chỉ thị 42-CT/TW

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

09:00

Thảo luận đề án đánh giá năng lực tiếng Anh trong đào tạo Sau Đại học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 08/09/2018

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: