LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/9/2022 đến 09/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/9/2022 đến 09/9/2022)

THỨ HAI NGÀY 05/9/2022

08:00

Chấm thi Anh văn SĐH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp giao ban tháng 9/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp về công tác đào tạo và giáo trình

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 06/9/2022

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Đái Huệ Ngân, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp với Trung tâm Thể dục thể thao

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 07/9/2022

13:30

Họp về báo cáo kết quả thực hiện giữa kỳ GD4.0

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/9/2022

08:00

BGH tiếp đoàn Lãnh sự quán Italia

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Mai Ngọc Xuân Đạt, ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Chu Nguyên Thanh, ngành Di truyền học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 09/9/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: