LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/04/2020 đến 10/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/04/2020 đến 10/04/2020)

THỨ HAI NGÀY 13/04/2020

14:30

ĐHQG họp

Địa điểm: F.102

                               

THỨ BA NGÀY 14/04/2020

09:00

ĐHQG họp

Địa điểm: F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 15/04/2020

 

Làm việc theo văn bản số 606/ĐHQG-VP ngày 31/3/2020 của ĐHQG-HCM

 

THỨ NĂM NGÀY 16/04/2020

09:00

UBKT Đảng ủy ĐHQG họp

Địa điểm: F.102

 

THỨ SÁU NGÀY 17/04/2020

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: