LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/06/2022 đến 11/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/06/2022 đến 11/06/2022)

THỨ HAI NGÀY 06/06/2022

08:30

Họp giao ban tháng 6/2022 và gặp gỡ viên chức, người lao động tháng 6/2022

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trịnh Dũng Chinh ngành KHVL

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp liên quan đến ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 07/06/2022

07:30

Tọa đàm “Phát huy vai trò của ĐTN trong việc xây dựng Trường”

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Nguyễn Hiếu Nghĩa)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 08/06/2022

08:00

Làm việc với đoàn dự án PHER

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp Kế hoạch chiến lược Khoa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/06/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 10/06/2022

08:30

Cả ngày

Họp nhóm Báo cáo tự đánh giá cấp Trường định kỳ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 11/06/2022

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Thiện Phong ngành QLTN & MT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp Viện Toán cao cấp

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: