LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/07/2020 đến 10/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/07/2020 đến 10/07/2020)

Phòng Đào tạo SĐH sử dụng Phòng F.102 từ 06/7 đến 09/7

Phòng KT&ĐBCL sử dụng Phòng F.102, F.104 từ 10/7 đến 15/7

 

THỨ HAI NGÀY 06/07/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                  

THỨ BA NGÀY 07/07/2020

08:00

Họp giao ban tháng 7 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 08/07/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp chấm TLTQ & xét đề cương luận án Tiến sĩ cho NCS – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/07/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thị Bạch Phượng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 10/07/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: