LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/11/2017 đến 11/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/11/2017 đến 11/11/2017)

THỨ HAI NGÀY 06/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 07/11/2017

08:00

Tiếp đoàn Trường Hongkong University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:30

ĐHQG thẩm định đề tài Khoa học công nghệ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/11/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  10/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Trao học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2017

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.201 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Họp trợ lý sinh viên trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: