LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/12/2021 đến 10/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/12/2021 đến 10/12/2021)

Phòng Đào tạo SĐH sử dụng phòng F.102 từ 06/12 tới 10/12

 

THỨ HAI NGÀY 06/12/2021

08:30

Họp giao ban tháng 12/2021

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.205A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa vô cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp thẩm định giáo trình Sau đại học của PGS.TS. Hoàng Ngọc Cường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 07/12/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 08/12/2021

08:00

Họp BGH mở rộng: xét kéo dài thời gian của Viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/12/2021

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 10/12/2021

 09:00

 Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của Khoa Y năm 2021

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban TCCB chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: