LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/12/2020 đến 11/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/12/2020 đến 11/12/2020)

THỨ HAI NGÀY 07/12/2020

08:00

Họp giao ban tháng 12 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (ThS. Đoàn Nguyên Vũ)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00 

Triển khai thí điểm mở ngành Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (TT INOMAR chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 08/12/2020

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Lê Văn Anh Cường)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai thu học phí qua QR PAY

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 09/12/2020

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 10/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Minh Cần ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 11/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Khai mạc kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên Giảng viên chính hạng (II)

Địa điểm: Hội trường I

08:30

ĐHQG-HCM kiểm tra Đề án CDIO GD4.0 năm 2020

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: