LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/01/2018 đến 13/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/01/2018 đến 13/01/2018)

THỨ HAI NGÀY 08/01/2018

08:00

Họp Giao ban trường ĐH KHTN tháng 1/2018

Chủ trì: Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn trường ĐH Kookmin (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Họp tổng kết một năm thực hiện công tác cải tiến sau đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

15:00

Tiếp chuyên gia an ninh mạng từ VP Kinh tế Lãnh sự quán Mỹ

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 09/01/2018

08:30

ĐHQG-HCM họp hội đồng thẩm định đề tài

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn trường ĐH Kookmin (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 10/01/2018

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Trần Bình Long chuyên ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn trường ĐH Hanyang (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  12/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: