LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/03/2021 đến 13/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/03/2021 đến 13/03/2021)

THỨ HAI NGÀY 08/03/2021

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp BS-MS ngành CNTT

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hội nghị cử tri nơi công tác

Địa điểm: Phòng F.102

15:00

Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng

Địa điểm: Phòng F.102

                  

THỨ BA NGÀY 09/03/2021

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 10/03/2021

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (PGS.TS. Lý Quốc Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/03/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/03/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 13/03/2021

15:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Nguyễn Thành Long, PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: