LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/04/2019 đến 12/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/04/2019 đến 12/04/2019)

THỨ HAI NGÀY 08/04/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BA NGÀY 09/04/2019

15:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 10/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 11/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn học bổng

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn công ty TNHH A&P, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

15:00

Trao thư của Giám đốc ĐHQG cho TS. Vòng Bính Long

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban giám hiệu Trường ĐH KHTN

Thành phần: theo thư triệu tập

Địa điểm: Hội trường I + I.11

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: