LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/07/2019 đến 12/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/07/2019 đến 12/07/2019)

THỨ HAI NGÀY 08/07/2019

09:00

Họp giao ban tháng 7 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai chương trình địa phương

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 09/07/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 10/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

06:30

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho HVCH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Báo cáo CĐTS của NCS ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Họp báo cáo tổng kết

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ chuyên đề Thạc sĩ CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: