LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/01/2023 đến 14/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/01/2023 đến 14/01/2023)

THỨ HAI NGÀY 09/01/2023

08:00

Tiếp đoàn GS Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:30

Tiếp GS nước ngoài

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 10/01/2023  

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Ông Thanh Hải)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (ThS. Nguyễn Phạm Anh Thư)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/01/2023  

08:00

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp chương trình đào tạo theo ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:30

Cả ngày

Phòng chờ phỏng vấn ASIIN

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/01/2023  

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp chương trình đào tạo theo ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:30

Cả ngày

Phòng chờ phỏng vấn ASIIN

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:30

Công tác triển khai đào tạo

Địa điểm: Phòng B.11a (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

12:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hội nghị BCH Đảng bộ

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 13/01/2023  

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Bùi Văn Hoài, ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Tôn Thất Quang Nguyên, ngành LTXS&TK

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Thương, ngành Hóa lý và Hóa lý thuyết

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 14/01/2023 

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lâm Khắc Kỷ, ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phạm Toàn Định, ngành LTXS&TK

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: