LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/05/2022 đến 13/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/05/2022 đến 13/05/2022)

THỨ HAI NGÀY 09/05/2022

08:30

Họp giao ban tháng 5/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00 – 16:00

Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Địa điểm: Phòng B.06 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 10/05/2022

 09:00

Họp phòng TCHC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 11/05/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 12/05/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 13/05/2022

08:30

Cả ngày

Họp nhóm Báo cáo tự đánh giá cấp Trường định kỳ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: