LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/07/2018 đến 14/07/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/07/2018 đến 14/07/2018)

THỨ HAI NGÀY 09/07/2018

11:00

Phòng Quan hệ quốc tế – Quản lý dự án họp về chuyến đi công tác tại Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT – QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 10/07/2018

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/07/2018

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp Công ty AOT, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

16:30

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp đoàn công ty Fouth Vally, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS Nguyễn Hữu Duy Khang, ngành Hóa Hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS Phan Ngọc Hưng, ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS Lương Phước Toàn, ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng và sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018

Địa điểm: Phòng họp 201 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

THỨ BẢY NGÀY  14/07/2018

09:00

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: